A- Tüberküloz Kontrolü Hizmetleri

Tüberküloz kontrol hizmetleri için ayrılmış hizmet bölümünde aşağıdaki hizmetler sunulur: .

 • Birime doğrudan başvuran veya hastaneler, aile hekimliği birimleri, diğer sağlık kuruluşları ve tara­ma ekipleri tarafından gönderilen hastaların ve/veya şüphelilerin klinik, bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri ile tedavilerini yapmak, gerekli durumlarda hastaneye sevk etmek,
 • Tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda tüberküloz tanısı konarak taburcu olan hastaların tetkik, takip ve hastane sonrası tedavilerini sağlamak,
 • Hastaların takibini yapmak amacıyla hastaların kontrolünü, muayenesini, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar tahlillerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Hasta ile birlikte Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanacak yeri ve DGT uygulayacak kişiyi ka­rarlaştırmak, DGT uygulamalarının takibini yapmak,
 • İlde veya iller arası bildirimi yapılmış hastalar ile kayıp veya tedaviye uyumsuz hastaların tespit ve takiplerini yaparak yeniden tedavi sürecine kazandırılmalarını sağlamak,
 • Tüberküloz tanısı konmuş hastaların kayıtlarını tutmak, bölgesine ait tüberküloz verilerini toplamak, bölgesindeki tüberküloz hastalarına ve tüberküloz faaliyetlerine ait istatistik formlarını düzenlemek, analiz etmek ve raporlamak
 • İhtiyaç halinde BCG aşılama hizmetini desteklemek,
 • Tüberküloz tanısı almış hastaların ve temaslıların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili hizmetleri ücretsiz olarak sunmak,
 • Tüberküloz hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin planlamasını, teminini, stok yö­netimini ve dağıtımını sağlamak; Bakanlıkça temin edilen tüm tüberküloz ilaçlarını tüberküloz hasta­larına ve koruma tedavisi alanlara ücretsiz olarak vermek,
 • Tüberküloz hastalığı konusunda hasta ve temaslılarına eğitim vermek, Verem Haftası ve Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri kapsamında halk eğitimleri düzenlemek, bölgesindeki aile hekimlerine ve diğer sağlık personeline tüberküloz hakkında eğitim vermek veya verilmesini sağlamak,
 • Tüberkülozlu hastaların temaslıları arasından hastalık bulaşmış kişileri tespit etmek amacıyla temaslı taramalarını yapmak ve koruyucu tedavi hizmetlerini yürütmek,
 • Mobil tarama ekipleri ile tüberküloz yönünden belirlenmiş risk gruplarının taramalarını yürütmek,
 • Tüberkülozlu hasta dosyalarını, koruma dosyalarını, tüberkülozlu hasta kayıt defterini ve ilaçla koru­ma defterini süresiz olarak birimde saklamak,
 • Tüberküloz hastalarına yönelik psiko-sosyal, ayni ve nakdi yardımlarla ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Tüberküloz Kontrol Hizmetleri için Tüberküloz Birimine başvuran hasta ve şüpheliler için ilk görüşmeler, klinik, bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri ile ilgili tetkik ve tedavi süreleri ortalama 60-90 dk. arasında sürmesi beklenir.
 • Tanı konmuş hastaların Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ile ilgili süreçleri kararlaştırmak ve DGT uygulamalarının takibini yapmak, tüberküloz hastalarına yönelik psiko-sosyal, ayni ve nakdi yardımlarla ilgili çalışmaları yürütmek, tüberkülozlu hasta dosyaları ile ilgili kayıtların tutulması, verilerin toplanması düzenlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması, arşivlenmesi ve ilgili verilerin üst birimleri bildirilmesi vs. gibi işlemler belirli bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak düzenli yapılan/yapılması gereken işlemler olmakla birlikte, gün içerisinde yapılan işlemlerin bir hasta için 60-90 dk arasında olması beklenmektedir.

Tüberküloz Şüpheli Hasta Başvurusu için pdftıklayınız.

B- Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Hizmetleri

Bulaşıcı hastalıklar kontrol hizmetlerini kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulur:

 • Bulaşıcı hastalıklar ve korunma konularında halk eğitimleri ve okul eğitimleri yapar
 • Bulaşıcı hastalıklar konusunda danışmanlık hizmeti verir
 • Bulaşıcı hastalıklara özel günler ve haftalar kapsamında etkinlikler düzenler
 • Gerekli durumlarda saha inceleme ve salgın inceleme çalışmalarında sağlık müdürlüğü bulaşıcı has­talıklar birimine destek verir
 • Hac ve umreye gidecek vatandaşlara sağlık riskleri ve korunma yöntemleri konularında eğitimler verir
 • Belli yaş ve nüfus gruplarına uygulanan; hac ve umre, hareketli nüfus (tarım işçileri, göçmenler gibi) ve riskli bölgede salgın kontrolü aşılamaları dâhil destek aşılama çalışmalarını İSM ve TSM ile işbirliği içerisinde yürütür
 • Okul çağı, hac ve umre, hareketli nüfus (tarım işçileri, göçmenler gibi) ve riskli bölgede salgın kont­rolü aşılamaları dâhil destek aşılama çalışmalarını aile sağlığı merkezleri ile işbirliği içerisinde yürütür
 • Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) bildirimi olması halinde ASİE formunun eksiksiz olarak doldurul­masını sağlar ve müdürlüğe bildirir.