Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kronik hastalık yönetimindeki yaklaşım; ilgili tüm sağlık çalışanlarının (diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, beden eğitimi ve spor öğretmeni, çocuk gelişimcisi ve sosyal hizmet uzmanı vb.) sundukları hizmetle bağlantılı olarak hasta ya da sağlıklı başvurana, talep olmasını beklemeksizin konuya ilişkin danışmanlık vermesi ve kronik hastalıkların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon görüşmeleri yapılması şeklinde olmalıdır. Kronik hastalıkları bulunan bireylere uygulanması gerekli aşılar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, aşılama hizmeti sunar. Verilen aşılama hizmetinin aile hekimine bildirimini yapar.

Sağlıklı beslenme danışmanlığına ek olarak kronik hastalık yönetimi kapsamında verilecek danışmanlık hizmetleri:

Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı

 • Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yaşlılıkta sık karşılaşılan sorunlar, düşmenin önlenmesi, güvenli fiziksel çevre, depresyon, alzheimer ve demans önleme vb. yaşlıların yararlanacağı konularda farkındalık eğitimleri yürütülür.
 • Yaşlının fiziksel ve ruhsal iyilik halini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, kültürel faktörlerin or­tadan kaldırılması ve hizmet sunumuna etki eden engellerin ortadan kaldırılması için eğitim ve danışmanlık verilir.
 • Yaşlının çevresinden sosyal destek alması amacı ile aile üyeleri arasında iletişimin düzenlenmesi, yaşamı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması, ailenin ve diğer sosyal destek ağ bağlantılarını sağlanması için bilgilendirme yapılır.
 • Yaşlının saygınlığını korumak, kendi kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmak, en üst düzeyde işlevselliğini sağlamak ve mümkün olduğu ölçüde içinde bulunduğu yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bilgilendirme yapılarak gerekli koordinasyon sağlanır.
 • Yaşlıların sağlıklı yaşlanmasını sağlanması amacı ile kurum ve kuruluşlar düzeyinde iş birliği ve savunuculuk çalışmaları yapılır.
 • Aşılama hizmetleri konusunda eğitim ve danışmanlık verir, aşılama hizmetini sunar, aşı uygulamalarının aile hekimine bildirimini yapar.

 Sağlık Okuryazarlığı Okulu

Sağlık okuryazarlığı okulu kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılır:

 • Kazalardan korunma eğitimleri
 • Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Diyabet Programı, Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi ve Kontrolü Programı vb. kapsamında, bulaşıcı olmayan hastalıklar için sağlıklı bireylere risk gruplarına ve hastalara yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları
 • Sigara Bırakma Polikliniğinde görev yapan hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde tütün bağımlılığının önlenmesine yönelik bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Şeker hastalığı, hipertansiyon ve bulaşıcı olmayan diğer hastalıklara yönelik hasta ve hasta yakını eğitimleri
 • Hijyen eğitimi ve iç ortam hava kirliliği eğitimi
 • Yara bakımına yönelik temel eğitimler (diyabetik ayak vb.)
 • Bel-Boyun (Omurga) sağlığı ve özel gün ve haftalara yönelik farkındalık eğitimleri

Kronik Hastalıklar ve Yaşlı İzleminde Aile Hekimi ve SHM Rolü için pdftıklayınız.

Fiziksel Aktivite

Fizyoterapistlerden ilk değerlendirmeyi 30 dakikada, izlem değerlendirmesini de 10-15 dakikada yapması beklenmektedir.

Fiziksel Aktiviteye yönelik aşağıdaki görevler yerine getirilir:

 • Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak, sta­tik ve çalışma postür bozukluklarının oluşmaması için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlamak ve uygulamak
 • Aile Hekimlerince yönlendirilen ya da doğrudan başvuran kilo fazlası olan bireylerin fiziksel hareket danışmanlığını yapmak
 • Egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının erken dönemde kazandırılması ve davranış değişikliği oluşturulması için çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaş dönemlerinde fiziksel aktivitenin önemi konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak
 • Büyüme çağı çocukları başta olmak üzere tüm yaş gruplarına Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Kapasitesinin arttırılmasına yönelik egzersizleri öğretmek
 • Engelli bireylere yönelik egzersizlerle yaşam kalitesini arttırmak
 • Koruyucu ve destekleyici iyileştirme, cihaz ve teknolojilerinin kullanımına yönelik hasta ve ailesine eğitim vermek
 • Takip programına alınan bireyler hakkındaki gerekli bilgileri yazılım vasıtası ile ilgili AH ile paylaşmak
 • Vatandaşın ihtiyaç duyduğu konularda hizmet veren diğer danışmanlarla iş birliği yapmak

Fiziksel Aktivite İş Akış Şeması için pdftıklayınız.

Sevk Yönlendirme Algoritması için pdftıklayınız.

Egzersiz Öncesi Risk Değerlendirme Algoritması için pdftıklayınız.

Gebelerde Fizyoterapi Algoritması için pdftıklayınız.